מחלקת הדין הבין לאומי

מחלקת הדין הבין לאומי נותנת ייעוץ משפטי בתחומי המשפט הבין-לאומי, לכלל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל, כמו גם לגורמים חוץ-צבאיים, להם ממשקי עבודה עם צה"ל, כגון משרדי ממשלה ובמיוחד משרד המשפטים, משטרת ישראל, המועצה לביטחון לאומי ושירות הביטחון הכללי. כמו כן, אחראית המחלקה על מתן ייעוץ משפטי לפיקוד הדרום ופיקוד הצפון.

תוכן הענינים
אודות הגוף

 

מחלקת הדין הבין-לאומי (דבל"א) עוסקת במגוון רחב של נושאים משפטיים הקשורים במשפט הבין-לאומי ומספקת ייעוץ משפטי לכל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל בסוגיות אלו. בנוסף, מסייעת מחלקת דבל"א לגופים ממשלתיים חוץ צבאיים להם ממשקי עבודה עם צה"ל, בכל הנוגע להיבטי הדין הבינלאומי הרלוונטיים לפעילות צה"ל; כמו גם מסייעת לטיפול בעתירות לבג"ץ ובתביעות אזרחיות, בסוגיות הנוגעות למשפט הבין-לאומי.

 

בין התחומים שבהם עוסקת המחלקה ניתן לציין את הייעוץ המשפטי בסוגיות הנוגעות לדיני הלחימה ולחובות ההומניטאריות המוטלות על צד לוחם, דיני התפיסה הלוחמתית, בקרת נשק וחוקיות אמצעי לחימה, ההסכמים המדיניים, קשרי החוץ של צה"ל ושיתוף הפעולה עם צבאות זרים. כמו כן, המחלקה מתייחסת להיבטי המשפט הבין-לאומי העולים מפניות של ארגונים בין-לאומיים וארגוני זכויות אדם. המחלקה מעורבת בטיפול בתביעות בין-לאומיות שהינן בעלות רלבנטיות לצה"ל וכן בייצוג מדינת ישראל וצה"ל בהליכי גיבושן ובחינתן של אמנות בינלאומיות, בעניינים הנוגעים לצה"ל. המחלקה נותנת ייעוץ משפטי לפיקוד הצפון, פיקוד הדרום ומנהלת התיאום והקישור בעזה, באמצעות יועצים משפטיים לאותם גופים.

 

בנוסף למתן חוות דעת משפטיות בשאלות קונקרטיות, קציני המחלקה פועלים על מנת להטמיע את היבטי המשפט הבינ"ל במסגרת הפעילות הצבאית, עוד בשלבי התכנון וההכנה, ע"י השתלבות בשלב הגיבוש של תורת הלחימה, תוכניות מבצעיות וניירות עמדה.

 

בנוסף, קציני המחלקה משתתפים במתן הרצאות ובפעולות הסברה בתחומי המשפט הבינלאומי ובפורומים מקצועיים שונים.

 

המחלקה מורכבת משני ענפים:

  • ענף ביטחון ואופרטיבי, הכולל את מדור ביטחוני ומשפטי ומדור אופרטיבי, היועצים המשפטיים לפיקוד הצפון ולפיקוד הדרום ומערך הייעוץ האופרטיבי של הפרקליטות הצבאית בחירום.
  • ענף אסטרטגי ובין-לאומי הכולל את מדור כלכלי והומניטארי, מדור אסטרטגי ומדור קשרי-חוץ.

הייעוץ המשפטי בעניינים אופרטיביים וביטחוניים

 

קציני המחלקה מלווים את העשייה המבצעית של צה"ל, ומחווים דעתם בנוגע להיבטים המשפטיים של הפעילות הביטחונית של צה"ל, בדגש על הלחימה בארגוני הטרור ברצועת עזה ובלבנון. במסגרת זו, ניתן ייעוץ משפטי שוטף  לגורמי צה"ל השונים, בין השאר ביחס לסוגיות הבאות: דיני מלחמה, דיני התפיסה הלוחמתית, דיני זכויות האדם, המשפט הפלילי הבין-לאומי, חוקיות תקיפת מטרות, חוקיותן של שיטות פעולה שונות  וגיבוש כללי הפתיחה באש.

 

בנוסף, קציני המחלקה מובילים בצה"ל, במישור המשפטי, את ההתמודדות עם הליכים המתקיימים בפורומים שיפוטיים בין לאומיים ומדינתיים, בנושאים בעלי נגיעה לצה"ל, לרבות תביעות בחו"ל נגד אנשי צבא. כמו גם מתייחסים להיבטים המשפט הבין-לאומי הנוגעים לדו"חות של ארגונים בינלאומיים ביחס לפעילות צה"ל.

 

כמו כן, קציני המחלקה נותנים לגורמי צה"ל הרלבנטיים ייעוץ משפטי בסוגיות של חוקיות אמצעי לחימה ובקרת נשק (לרבות במסגרת הליכי פיתוח אמל"ח וקביעת הוראות מקצועיות להפעלתו); ביצוע מעצרים תוך כדי לחימה; ההיבטים המשפטים הנוגעים לטיפול ב- "לוחמים בלתי חוקיים", והטיפול בחללי אויב.

מעבר לאמור, החל משנת 2007, וכאחד מלקחי מלחמת לבנון השנייה, הוקם תחת אחריות המחלקה "מערך יעוץ אופרטיבי" (עליו נמנים קציני הפרקליטות הצבאית בסדיר ובמילואים), שהקצינים הנמנים עליו נותנים בתרגילים ובעת חירום יעוץ מקיף, צמוד ונרחב לכוחות, בדגש על דיני הלחימה.

 

יצוין עוד, כי קציני המחלקה מלווים מספר הליכי חקיקה בעניינים ביטחוניים. כדוגמת חוק כליאתם של לוחמים בלתי-חוקיים, הצעת החוק למניעת הסתננות, חוק הטרור, ותיקון החוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה).


הייעוץ המשפטי לפיקוד הצפון ופיקוד הדרום

 

היועצים המשפטיים לפיקוד הצפון ופיקוד הדרום נותנים לפיקוד ולאוגדות בגזרת הפיקוד ייעוץ משפטי שוטף בכלל הסוגיות (הן מתחום המשפט הבין-לאומי והן מתחום המשפט המנהלי והאזרחי הישראלי), לרבות בנושאים הבאים: דיני מלחמה, אמצעים ושיטות לחימה, הוראות פתיחה באש, טיפול במסתננים, סמכויות חיילים, טיפול בהצעות חוק רלוונטיות, נושאי תשתיות ומקרקעין, תחום איכות הסביבה, סגירת שטחים לצרכים צבאיים, יישום חוק חופש המידע, שמירה על זכויות פרט וחיילים, טיפול בתביעות נזיקיות, עתירות לבג"ץ והליכים משפטיים שונים ועוד. הטיפול בנושאים אלה מתבצע בתיאום עם שאר גופי הפרקליטות הצבאית הרלבנטיים, לפי הנדרש.


הייעוץ המשפטי בנושאים כלכליים והומניטאריים

 

קציני המחלקה נותנים ייעוץ משפטי שוטף, ביחס להיבטי המשפט הבין-לאומי הנוגעים לחובות ההומניטאריות כלפי אוכלוסייה אזרחית, הן בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית והן במהלך עימות מזויין.

 

קציני המחלקה עוסקים, בין השאר, בסוגיות הנוגעות לרצועת עזה, מעמדה לאחר סיום יישום תכנית ההתנתקות, וחובותיה של מדינת ישראל כלפיה, בכלל, ועם השתלטות החמא"ס על רצועת עזה בפרט. בין יתר העיסוקים המשפטיים בתחום זה, ניתן למנות את סוגיית פתיחת המעברים היבשתיים בין ישראל לרצועה, העברת הסחורות לרצועה, והטלת סנקציות כלכליות ביחס לרצועה.

 

קציני המחלקה נותנים ייעוץ משפטי לכלל הגורמים הרלבנטיים, ומסייעים לטיפול בפניות ובעתירות לבג"ץ, בנושאים השוטפים כגון: כניסה לישראל של תושבי הרצועה ויציאתם לחו"ל דרך ישראל; כניסת ישראלים לרצועה; ביקורי כלואים בישראל ע"י תושבי הרצועה; בקשות להיתרי שהייה של תושבי הרצועה באיו"ש או בישראל וכיו"ב.

 

קציני המחלקה נותנים ייעוץ משפטי שוטף לגורמי מפקדת תאום פעולות הממשלה בשטחים, צה"ל ומשרדי ממשלה שונים בסוגיות אזרחיות הנוגעות ליחסים מול הפלסטינים, בדגש על ההסדרים הקיימים מולם, לרבות בתחומי החשמל, התקשורת, המשטר המכסי החל בין מדינת ישראל לאזורים.

 
 
בנוסף, קצין מטעם המחלקה נותן ייעוץ משפטי שוטף לגורמי מנהלת התיאום והקישור בארז, בכלל ההיבטים הנוגעים לפעילותה.


הייעוץ המשפטי בנושאים אסטרטגיים

 

קציני המחלקה מעניקים ייעוץ משפטי לגורמי המטה הכללי ומשמשים כמוקד ידע המסייע על-פי הצורך גם לגופים אחרים במערכת הביטחון ומחוצה לה בנושאי הדין הבינ"ל  הרלוונטיים למישור האסטרטגי, בזירה הפלסטינית והאזורית.

 

בכל הנוגע לזירה הפלסטינית, היועצים המשפטיים מעורבים בתהליכים ובעבודות המטה הקשורות להכנת המשא ומתן המדיני ומגעים עם גורמים מדיניים זרים, וכן בעבודות המטה לגיבוש מדיניות ישראל וצה"ל בזירה.

 

אשר לזירה האזורית, קציני המחלקה מעניקים ייעוץ משפטי לגורמי המטה הכללי  והקישור הצבאי בנוגע להיבטים משפטיים שונים של יחסי צה"ל ומדינת ישראל עם המדינות השכנות. במסגרת זו קציני המחלקה נוטלים חלק במפגשים עם נציגי צבאות וכוחות שמירת שלום באזור (בין אלה ניתן למנות בין היתר מפגשי תיאום עם יוניפי"ל וצבא לבנון הנוגעים ליישום החלטת מועצת הביטחון 1701, מפגשים בין צה"ל לצבא מצרים ומתן ייעוץ משפטי לוועדת הגבולות ההסכמית בין ישראל לבין ממלכת ירדן).

 

בנוסף כולל העיסוק בתחום האסטרטגי ייעוץ משפטי בתחום דיני הגבולות.


קשרי חוץ

 

קציני המחלקה מעניקים ייעוץ משפטי בנוגע למכלול הקשרים עם גורמים צבאיים וממשלתיים זרים, ארגונים בין-לאומיים וארגונים אל-מדינתיים שונים.

 

בין היתר, קציני המחלקה נותנים ייעוץ משפטי שוטף לכלל גורמי צה"ל בעניינים הנוגעים לשיתוף הפעולה הצבאי והאסטרטגי בין צה"ל לבין צבאות זרים ולהשתתפות בתרגילים צבאיים בין-לאומיים בישראל ובמדינות זרות. בנוסף, עוסקים קציני המחלקה בקידום הדיאלוג ושיתוף הפעולה המשפטי עם צבאות וארגונים זרים, ובטיפול בתחום קשרי-החוץ של הפרקליטות הצבאית, יחד עם בית הספר למשפט צבאי.

 

בנוסף, קציני המחלקה עוסקים בהסברה משפטית לגורמים חיצוניים, ישראלים וזרים, באמצעות הרצאות, מפגשים עם גורמים שונים, ראיונות וכיו"ב.


עוד באותו נושא